گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان کردستاندریافت کننده گزارش :  

کد ملی ارسال کننده
رمز ارسال کننده
خلاصه گزارش
موضوع گزارش

  تعیین فایل گزارش : ( برای حالتی که فایل کمتر از 3 مگا بایت است)
 
 لینک فایل گزارش  : ( برای حالتی که فایل بیشتر از 3 مگا بایت است)