واحد اجرايي گروههاي آموزشيگروه :
روزتاریخساعتگروهنحوه برگزاریتعداد نفرشرحمکاننحوه ثبت نام
يکشنبه1403/02/1630 : 19 - 0 : 18صنايع چوب و مبلمان غير حضوري استاني50طراحي سوالات عملکردياسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
پنج شنبه1403/02/130 : 12 - 0 : 8هنرهاي تجسمي حضوري استاني50کارگاه تصويربرداريپژوهشکده ثبت نام
دوشنبه1403/02/1030 : 17 - 0 : 16حسابداري فني و حرفه ايغير حضوري کشوري250روش تحقيق و مقاله نويسياسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
دوشنبه1403/02/100 : 19 - 0 : 18دبيرخانه کشوري کارآفريني دوره اول متوسطهغير حضوري کشوري250تعيين ارزشها(دبيرخانه کارافريني)اسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1403/02/030 : 19 - 0 : 18دبيرخانه کشوري کارآفريني دوره اول متوسطهغير حضوري کشوري250حل مساله(دبيرخانه کارافريني)اسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1403/01/3030 : 12 - 0 : 8مطالعات اجتماعي متوسطه اول حضوري استاني100رويکردهاي متأخر انسان‌شناختي نسبت به جايگاه دانش مطالعات‌اجتماعيمدرسه شاهد هوشمند ژيلا مقبل ثبت نام ندارد
پنج شنبه1403/01/300 : 12 - 0 : 8هنرهاي تجسمي حضوري استاني50کارگاه کارگرداني فيلم کوتاهپژوهشکده ثبت نام
چهار شنبه1403/01/290 : 10 - 0 : 9واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250يونيسف - برگزاري گردهمايي مديرانskyroom ثبت نام در حین برگزاری
چهار شنبه1403/01/290 : 11 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250تبيين شيوه نامه هشتمين جشنواره نوآوري در آموزش و يادگيريskyroom ثبت نام در حین برگزاری
چهار شنبه1403/01/2930 : 21 - 0 : 21واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50تشريح جشنواره الگوهاي برتر تدريس گروه رياضي ديواندرهاسکاي روم ثبت نام ندارد
چهار شنبه1403/01/290 : 21 - 0 : 20جغرافيا متوسطه دوم نظريغير حضوري استاني250آموزش تهيه پوستر گروه فيزيک و جغرافيا متوسطه نظرياسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
سه شنبه 1403/01/2830 : 22 - 0 : 21توسعه شايستگي هاي حرفه اي معلمان متوسطه دوم نظريغير حضوري استاني250درس پژوهي ، نظارت و راهنمايي آموزشي(نظارت همتا و خودارزيابي )اسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1403/01/270 : 20 - 0 : 19واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250درس پژوهي دبيران علوم ورياضي متوسطه اول ناحيه?اسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1403/01/270 : 19 - 0 : 18واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري کشوري250مهارت پذيرش دبيرخانه کارافرينياسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1403/01/270 : 12 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250وبينار بيستمين جشنواره الگوهاي برتر تدريساسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
دوشنبه1403/01/270 : 22 - 30 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50وبينار توجيهي 20مين جشنوار? روش تدريس ويژه دبيران رياضي ناحيه2اسکاي روم ثبت نام ندارد
يکشنبه1403/01/2630 : 11 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250روابط عمومي اداره کلاسکاي روم ثبت نام ندارد
شنبه1403/01/250 : 22 - 30 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50آموزش نرم‌افزار Fx Draw رياضي متوسطه دوم ناحيه2اسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1403/01/200 : 18 - 0 : 17واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري کشوري250تفکر نقادانه(دبيرخانه کارافريني)اسکاي روم ثبت نام ندارد
يکشنبه1403/01/190 : 18 - 0 : 16واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري کشوري250وبينار وزارتي حوزه فناوري اداره کلاسکاي روم ثبت نام ندارد
يکشنبه1403/01/190 : 22 - 0 : 21واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250طراحي درس ابتدايياسکاي روم ثبت نام ندارد
شنبه1402/12/2630 : 21 - 0 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250جبراني کلاس فيزيک (کلاترزان)اسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/240 : 13 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50دوره ابتدايياسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/2430 : 21 - 0 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250جشنواره خوارزمي محور زبان (کلاترزان)اسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/240 : 12 - 0 : 9علوم اجتماعي متوسطه دوم نظري حضوري استاني40تشريح نظريه نظام جهانيپژوهشکده تعليم وتربيت ثبت نام ندارد
چهار شنبه1402/12/2315 : 12 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250ايران ديجيتالاسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
چهار شنبه1402/12/2330 : 20 - 0 : 20رياضي متوسطه اولغير حضوري استاني250وبينار استاني گروه رياضي متوسطه اولمحيط اسکاي روم ثبت نام ندارد
چهار شنبه1402/12/230 : 18 - 30 : 16طراحي دوخت فني و حرفه ايغير حضوري استاني200از فرش تا پوشاکاسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
سه شنبه 1402/12/220 : 12 - 0 : 10واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50روابط عمومي اداره کلاسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1402/12/2145 : 21 - 0 : 20مکانيک خودرو -فنيغير حضوري استاني100درس پژوهياسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
يکشنبه1402/12/2030 : 19 - 0 : 18واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250جشنواره خوارزمي محور رياضي (کلاترزان)اسکاي روم ثبت نام ندارد
يکشنبه1402/12/2030 : 21 - 0 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني50تشريح مراحل شرکت در جشنواره الگوهاي تدريساسکاي روم ثبت نام ندارد
شنبه1402/12/190 : 17 - 0 : 16پژوهش سراهاي دانش آموزاي غير حضوري استاني250ماده وانرژي تاريکاسکاي روم ثبت نام ندارد
شنبه1402/12/1930 : 21 - 0 : 20زبان انگليسي متوسطه دوم نظريغير حضوري کشوري250هوش مصنوعياسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/170 : 11 - 0 : 9دبيرخانه کشوري صنايع چوب و مبلمانغير حضوري کشوري250کارگاه آموزشي نرم افزار کيچن دراواسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
پنج شنبه1402/12/170 : 11 - 0 : 8هنرهاي تجسمي حضوري استاني20موشن پوسترپژوهکشده ثبت نام
چهار شنبه1402/12/160 : 18 - 0 : 16دبيرخانه کشوري خدمات تغذيه و سفرغير حضوري کشوري250مهمان دبيرخانه تغذيهاسکاي روم ثبت نام ندارد
سه شنبه 1402/12/150 : 12 - 0 : 9واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني40معاونين و کارشناسان ابتدايياسکاي روم ثبت نام ندارد
سه شنبه 1402/12/150 : 22 - 30 : 20زبان انگليسي متوسطه دوم نظريغير حضوري استاني250بررسي اصول يادگيري زبان دوم وزبان خارجياسکاي روم ثبت نام ندارد
دوشنبه1402/12/1430 : 21 - 0 : 20عربي متوسطه دوم نظريغير حضوري استاني250بلاغت وفصاحت در عربياسکاي روم ثبت نام ندارد
يکشنبه1402/12/1330 : 20 - 0 : 19دبيرخانه کشوري کارآفريني دوره اول متوسطهغير حضوري کشوري250ارتقاء مهارت هاي نرم معلمان زبان متوسطه اولSkyroom ثبت نام در حین برگزاری
يکشنبه1402/12/130 : 17 - 0 : 16پژوهش سراهاي دانش آموزاي غير حضوري استاني150تشريح وتبيين شيوه نامه مستبقات محور نجوماسکاي روم ثبت نام ندارد
شنبه1402/12/120 : 22 - 0 : 20هنرهاي تجسميغير حضوري کشوري1000واکاوي اسطوره هاي کردستان ونقوش اسطوره اي (بخش دوم)اسکاي روم استان فارس ثبت نام در حین برگزاری
شنبه1402/12/120 : 22 - 0 : 21واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني250ابتدايياسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/100 : 17 - 0 : 16پژوهش سراهاي دانش آموزاي غير حضوري استاني150تشريح وتبيين شيوه نامه مسابقات محور ادبيات و علوم انسانياسکاي روم ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/100 : 11 - 0 : 8هنرهاي تجسمي حضوري استاني40فيلمنامه نويسيپژوهشکده ثبت نام
پنج شنبه1402/12/100 : 14 - 0 : 8معماري فني و حرفه اي حضوري استاني50تزئينات چوبي رشته معماري داخلي شاخه فني و حرفه ايهنرستان نمکي ثبت نام
پنج شنبه1402/12/1030 : 12 - 0 : 11اقتصاد متوسطه دوم نظري حضوري استاني40هوش مصنوعيپژوهشکده تعليم وتربيت ثبت نام ندارد
پنج شنبه1402/12/1015 : 11 - 0 : 10دبيرخانه کشوري صنايع چوب و مبلمانغير حضوري کشوري250هنر خراطي چوباسکاي روم ثبت نام در حین برگزاری
پنج شنبه1402/12/1030 : 21 - 0 : 20واحد اجرايي گروههاي آموزشيغير حضوري استاني100بررسي سوالات امتحانات نهايي درس رياضي (کلاترزان)اسکاي روم توسط کارشناس گروه
         
12345